Projecten

WerkNet

Kansengroepen op de Vlaamse arbeidsmarkt

In 2014 telde de VDAB 219.576 niet-werkende werkzoekenden. Daarvan behoorden maar liefst 73% tot minstens één van de kansengroepen (50+, allochtone afkomst, personen met een handicap of kortgeschoolden). Bijna de helft van deze groep behoort tot meer dan één van de kansengroepen. Zo’n 27% van de NWWZ was, in juni 2014, meer dan twee jaar werkloos.

De Vlaamse Overheid streeft ernaar om de werkzaamheidsgraad in Vlaanderen tegen 2020 op te trekken tot 76%. Gezien het grote aandeel kansengroepen in Vlaanderen zullen er bijkomende inspanningen moeten worden geleverd om de tewerkstellingskansen van deze doelgroep te verhogen.

De rol van de sociale economie

Hierin is een belangrijke rol weggelegd voor de sector van de Sociale Economie. Minister Homans omschrijft de doelstelling van deze sector als volgt: ‘De uitdaging van de Sociale Economie is het verhogen van de participatie van de sociale zwakkeren aan de samenleving, door hen te activeren op de arbeidsmarkt’ en ‘Hierbij moet volop worden ingezet op doorstroomtrajecten naar de reguliere economie’. De realiteit leert ons echter dat deze doorstroomcijfers nog te beperkt zijn. De dienstverlening van de sociale economie is bijgevolg nog te beperkt aangepast aan de noden van de doelgroep en de eisen van het beleid.

Meer tewerkstellingskansen door samenwerking

Uit internationaal onderzoek blijkt dat drempels op negen levensdomeinen een belangrijke invloed hebben op de tewerkstellingskansen van werkzoekenden. Deze levensdomeinen zijn zorg voor kinderen, zorg voor ouderen, mobiliteit, huisvesting, competenties, werk- en opleidingsverleden, kennis Nederlandse taal, wervingsbeleid van werkgevers en het zelfbeeld van de werkzoekenden.

Met de ondersteuning van het ESF Agentschap zal De Winning, in samenwerking met het 7 E Team, de mogelijkheid onderzoeken om een innovatieve dienstverlening te ontwikkelen, die vertrekt van een nauwe samenwerking tussen dienstverleners op bovenstaande levensdomeinen. In een eerste fase zullen we de noden van de doelgroep in kaart brengen. Op welke levensdomeinen hebben zij ondersteuning nodig, opdat hun kansen op werk zullen toenemen? Welke organisaties bieden hier al een antwoord op? Welke hiaten zijn er aanwezig in Vlaanderen? Wat ontbreekt er in de huidige dienstverlening? Op basis van deze inzichten ontwikkelen we een innovatief dienstverlening, aangepast aan de noden van de doelgroep.

Wil jij mee vormgeven aan dit project?

Om er een geslaagd project van te maken doen we een beroep op diverse organisaties die werken met kansengroepen aan problemen op diverse levensdomeinen. Help jij hen in je job bij het vinden van een woning? De zorg voor hun kinderen of andere familieleden? Het ontwikkelen van hun competenties en vaardigheden? Bij het zoeken naar werk? Geef jij deze doelgroep een stem op beleidsniveau? Of geef jij ondersteuning op een ander vlak? En wil jij een bijdrage leveren aan het project?

Aarzel dan niet om contact op te nemen met de projectleider.

Pieter Decelle
Projectcoördinator
Sint-Ferdinandstraat 1
3560 Lummen
M: 0479/54.23.50
pieter.decelle@dewinning.be

Dit project wordt mogelijk gemaakt met de financiële steun van